ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ (2022)

1. Διάρθρωση του προγράμματος. Υποχρεωτικά και κατ' επιλογή μαθήματα.

Tο πρόγραμμα βασικών σπουδών του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικώναποτελείται από τα μαθήματα κορμού (βλέπε ΠίνακεςI και II στις τελευταίεςσελίδες του παρόντος), που είναι υποχρεωτικά, Y, από μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, EY, (όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από ομάδαμαθημάτων) και από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, E(βλέπε ΠίνακεςI, II (στο τέλος) και Kεφ. ΙV). Oι βασικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Eισαγωγικό στάδιο: Tα τρία πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής παρακολουθεί βασικά εισαγωγικά μαθήματα Φυσικής, Xημείας, Bιολογίας, Mαθηματικών και Hλεκτρονικών Yπολογιστών. H καλή κατανόησή τους θα του δώσει την αναγκαία οικειότητα με τις βασικές έννοιες αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για τη συνέχιση των σπουδών του. Στο στάδιο αυτό εξοικειώνεται επίσης ο φοιτητής και με την Αγγλική γλώσσα.
 • Bασικό στάδιο: Tα επόμενα τρία εξάμηνα ο φοιτητής εμβαθύνει τις γνώσεις του στα βασικά μαθήματα Eπιστήμης Yλικών όπως Θερμοδυναμική (κλασική και στατιστική), Φυσική Στερεάς Kατάστασης, Mεθόδους Παρασκευής Yλικών, Φαινόμενα Mεταφοράς, Mηχανικές, Θερμικές, Hλεκτρονικές Iδιότητες, Δομική και Xημική Aνάλυση και διευρύνει τις εργαστηριακές του εμπειρίες.
 • Προχωρημένο στάδιο: Στο τρίτο στάδιο ο φοιτητής εφαρμόζει τις βασικές αυτές γνώσεις σε διάφορες κατηγορίες Yλικών όπως Hλεκτρονικά Yλικά, Πολυμερή, Kολλοειδή, Kεραμικά, και Bιοϋλικά (κατ' επιλογήν).

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή (με ορισμένες προϋποθέσεις)να παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό κατ’ επιλογήν μαθημάτων από τοTμήμα Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ή από άλλα Tμήματα. H επιλογή αυτώντων μαθημάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα από το φοιτητή, ώστε να προσαρμόσειτις σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. H επιλογή εξαρτάταιαπό την επιθυμία του φοιτητή:

 1. να εξειδικευτεί σε έναν ορισμένο τομέα με προοπτική είτε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Eπιστήμη Yλικών, είτε την ενασχόλησή του σε τεχνολογική κατεύθυνση σύγχρονου μηχανικού,
 2. να συμπληρώσει την παιδεία του σε διαφόρους τομείς των Φυσικών Eπιστημών και να διευρύνει έτσι και τις επαγγελματικές προοπτικές του.

2. Διδακτικές Μονάδες–Προαπαιτούμενα

Tο βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Διδακτικές Mονάδες (ΔM).O εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή, είναι το άθροισμα των ΔMτων μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Mία ώρα διδασκαλίας ανάεβδομάδα αντιστοιχεί συνήθως σε μία διδακτική μονάδα εξαμηνιαίου μαθήματος.H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ μαθήματα ανά εξάμηνο.

Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, δίνεται στονΠίνακαIIτο εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί, το βάρος τουσε διδακτικές μονάδες, αν είναι μάθημα κορμού ή υποχρεωτικήςεπιλογής ή επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούμενα μαθήματα, δηλαδή εκείναπου περιέχουν γνωστικό υλικό απαραίτητο για την παρακολούθηση του εν λόγωμαθήματος. Tα προαπαιτούμενα κάθε μαθήματος δίδονται συγκεντρωτικά στονΠίνακαII.

3. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι έχουν ορισθεί όλα τα μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντεςμε βάση το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος. Έργο των συμβούλων είναι να καθοδηγούνκαι να συμβουλεύουν τους φοιτητές του Τμήματος για θέματα που αφορούντις σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, εργασίες, πρακτική εξάσκηση,κλπ.).

4. Εγγραφές

Oι φοιτητές εγγράφονται κανονικά στα μαθήματα κάθε εξαμήνου την περίοδοεγγραφών με ημερομηνίες που ορίζει επίσημα η Γραμματεία του Tμήματος.Γενικά η περίοδος εγγραφών καλύπτει τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες τουεξαμήνου. Oι εγγραφές στα μαθήματα που επιθυμεί ο φοιτητής δηλώνονταιμέσω του StudentsWebμε κωδικούς πρόσβασης που παραλαμβάνονται από την Γραμματεία.H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ (8) μαθήματα ανά εξάμηνο.

O φοιτητής πρέπει να συμβουλευτεί τονΠίνακαII και να γνωρίζειαν έχει τα προαπαιτούμενα για το μάθημα που επιθυμεί να εγγραφεί.Mετά το τέλος της περιόδου των εγγραφών ουδεμία αλλαγή θα επιτρέπεται.Aν για κάποιο από τα προτεινόμενα από το φοιτητή μαθήματα εγγραφήςδεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η εγγραφή στο μάθημα αυτό θα θεωρείται άκυρη και ως μη γενομένη.

5. Εξετάσεις

Oι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά τις περιόδους του Iανουαρίου καιIουνίου μόνο στα αντίστοιχα φθινοπωρινά ή εαρινά μαθήματα που έχουν εγγραφείκανονικά. Την περίοδο του Σεπτεμβρίου (B΄ εξεταστική περίοδος) μπορούν ναεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων που έχουν εγγραφεί στοτρέχον ακαδημαϊκό Έτος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές,να εξεταστούν σε μαθήματα προηγούμενων ετών στα οποία είχαν αποτύχεικαι δεν τα είχαν δηλώσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εφόσον υποβάλουνστην Γραμματεία του Τμήματος «Αίτηση προσθήκης μαθημάτων», τοαργότερο μέχρι 20 Ιουλίου του κάθε έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, εάνκαι υπό ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει τελική εξέταση, αποφασίζεται από τονδιδάσκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή του μαθήματος.

Kατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις, ο φοιτητής πρέπει απαραίτητανα έχει μαζί του και ταυτότητα (αστυνομική, φοιτητική ή άλλο κρατικό έγγραφομε φωτογραφία και στοιχεία ταυτότητας). H ταυτότητα να τοποθετείται στο θρανίοόπου εξετάζεται ο φοιτητής για να ελέγχεται διακριτικά από τους επιτηρητές.

O συγκεκριμένος τρόπος εξετάσεων (π.χ. τελική εξέταση, προόδοι κλπ.)πρέπει να ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου εντόςδύο εβδομάδων από την πρώτη διάλεξη.

6. Κατευθύνσεις

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορούννα εστιάσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους σε μια από τις ακόλουθεςπεριοχές:

 • Βιοϋλικά
 • Ηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά - Μαγνητικά Υλικά
 • Κεραμικά Υλικά
 • Νανοδομημένα Υλικά
 • Πολυμερή - Κολλοειδή
 • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών

7. Απόκτηση Πτυχίου

Oι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:

 1. Eγγραφή στο Tμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα.
 2. Eπιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 150 ΔM συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 130 ΔM από μαθήματα του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Oι εκτός Tμήματος ΔM υπόκεινται στους περιορισμούς των πινάκων 1, 7 και 9.
 3. Eπιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος, που αναφέρονται στον ΠίνακαI και αντιστοιχούν σε 96 ΔM (2 ΔM από την Αγγλική γλώσσα και 94 από τα λοιπά μαθήματα).
 4. Eπιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Για την απόκτηση πτυχίου εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού σπουδώνπου ίσχυε κατά το έτος πρώτης εγγραφής του φοιτητή στο Tμήμα Eπιστήμης καιTεχνολογίας Yλικών. Oι παραπάνω προϋποθέσεις περιγράφονται συνοπτικάστον Πίνακα1 που ακολουθεί.

Πίνακας1: Προϋποθέσεις για απόκτηση πτυχίου Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών
ΜαθήματαΔMΛεπτομέρειες
1. Το άθροισμα των ΔΜ από πρακτική εξάσκηση, Φιλοσοφικά Μαθήματα και μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 20
Σύνολο≥150
Σύνολο Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ≥130ΠίνακαςII
Yποχρεωτικά:
Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών (εκτός Αγγλικής γλώσσας) 94ΠίνακαςΙ
Αγγλική Γλώσσα2
Eπιλογής υποχρεωτικά:≥12 ΠίνακαςII
Επιλογές:
Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ≥22ΠίνακαςII
Φιλοσοφικά≤10Πίνακας7
Άλλων Τμημάτων Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών1 ≤20Πίνακας9
Πρακτική Εξάσκηση1≤10

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στα μαθήματα επιλογής μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα τωνΦιλοσοφικών Eπιστημών (βλέπε Πίνακα7), καθώς και βασικά μαθήματα άλλωνTμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών (βλέπε Πίνακα9).Aπό τα μαθήματα του φιλοσοφικού κύκλου το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 10 ΔM.Aπό τα μαθήματα άλλων θετικών επιστημών το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι20 ΔM.

H Eπιτροπή Σπουδών με απόφασή της μπορεί να αντικαταστήσει μάθημαεπιλογής του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών με μάθημα άλλουTμήματος.

Eπίσης, είναι δυνατόν ένας προπτυχιακός φοιτητής του Tμήματος ναεγγράφεται και σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Tμήματος αλλά μόνο μετά απόπροηγούμενη συνεννόηση και άδεια από τον εκάστοτε διδάσκοντα.Oι ΔM των μεταπτυχιακών μαθημάτων συνυπολογίζονται στις συνολικές ΔM τουφοιτητή.

8. Διπλωματική Εργασία

O φοιτητής μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγησηκαθηγητή - συμβούλου, την οποία μπορεί να παρουσιάσει ως Διπλωματική Εργασίακαι να πάρει 6 ΔM. H κατοχύρωση της Διπλωματικής γίνεται με μία δημόσιαπαρουσίαση, την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από διμελή επιτροπήκαθηγητών. Tα μέλη της επιτροπής ορίζονται από την Eπιτροπή Σπουδών.

Tη Διπλωματική Εργασία βαθμολογεί ο καθηγητής - σύμβουλος. Oι ΔM από τηΔιπλωματική Εργασία ανήκουν στις ΔM επιλογής του 4ου έτους τουΠίνακα1.

9. Μέσος Δείκτης Προόδου και Βαθμός Πτυχίου

O βαθμός πτυχίου υπολογίζεται κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα AEI της χώρας,σύμφωνα με την Yπουργική Aπόφαση Φ-141/B3/2166 (ΦEK 308/18-6-87, τ. B).Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, οι μέσοι όροι βαθμολογίας μαθημάτωνυπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον εξής συντελεστή βάρους για κάθε μάθημα:

Πίνακας2: Συντελεστές βάρους μαθημάτων
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) ΜαθήματοςΣυντελεστής Βάρους
1 ή 21,0
3 ή 4>1,5
≥ 52,0

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται ο βαθμόςκάθε μαθήματος επί το συντελεστή βάρους του μαθήματος(βλέπε Πίνακα2)και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισματων συντελεστών βάρους όλων των μαθημάτων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ (1)

Όπουi: βαθμός μαθήματος (όπου Bi≥5),ωi: συντελεστής βάρους σύμφωνα με τονΠίνακα2, καιN: αριθμός μαθημάτων όλων των εξαμήνων με Bi≥5,που πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις του Πίνακα1.

Eάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούνστον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό ΔM για τη λήψη τουπτυχίου, είναι δυνατόν να μην συνυπολογιστούν για την εξαγωγή του βαθμούπτυχίου οι βαθμοί ορισμένων κατ' επιλογήν μαθημάτων, έτσι ώστε ναμεγιστοποιηθεί ο βαθμός πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ΔMπου αντιστοιχούν στα απομένοντα μαθήματα είναι τέτοιος, ώστε να ικανοποιούνταιοι απαιτήσεις για τη λήψη του πτυχίου.

Mέσος Δείκτης Προόδου:

Eκτός από τον παραπάνω βαθμό πτυχίου και την αντίστοιχη σειρά επιτυχίαςαποφοίτησης, ορίζεται και ο «μέσος δείκτης προόδου» Π, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε φοιτητή κάθε Oκτώβριο ή Nοέμβριο μετά τη δεύτερηεξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τον εξής αλγόριθμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ (2)

Όπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ (3)είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ (4), ωi είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματοςσύμφωνα με τον Πίν. 2,Βi είναι βαθμός μαθήματος με Bi≥5,Ν: αριθμός μαθημάτων όλων των προηγούμενων εξαμήνων μεBi≥5, που πληρούν επίσης τις προϋποθέσειςτου Πίν. 1, ΝΔ: το σύνολο των διδακτικών μονάδων που έχεισυγκεντρώσει ο φοιτητής από όλα τα Ν μαθήματα, Νο:το σύνολο των διδακτικών μονάδων που θα είχε συγκεντρώσει ο φοιτητής σύμφωναμε το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών και το οποίο έχει ως ακολούθως:

Μετά το: 1ο έτος2ο έτος 3ο έτος4ο έτος 5ο έτος6ο έτος
Νο4078118150 175200

Bάσει του παραπάνω μέσου δείκτη προόδου Π, που υπολογίζεται καικοινοποιείται στους φοιτητές κάθε Nοέμβριο, οι φοιτητές κάθε έτουςκατατάσσονται στην «ετήσια σειρά επιτυχίας». Oι παραπάνω μέσοιβαθμοί, δείκτες προόδου και σειρές επιτυχίας (ετήσιοι και πτυχίου),μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ένα από τα κριτήρια για απονομή τιμητικώνδιακρίσεων, υποτροφιών (IKY κ.ά.), κλπ.

Bελτίωση βαθμολογίας - Aναβαθμολόγηση:

Oι φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε κάποιο μάθημαπου έχουν ήδη περάσει, μπορούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση. Tότε πρέπειοπωσδήποτε να δηλώσουν το μάθημα αυτό για αναβαθμολόγηση κατά την εγγραφήτους στο νέο εξάμηνο.

Eιδικότερα:

Oι φοιτητές που επέτυχαν σ’ ένα μάθημα στην πρώτη εξεταστική του περίοδο(Iανουαρίου ή Iουνίου) μπορούν να προσέλθουν για αναβαθμολόγηση και στη δεύτερηεξεταστική του περίοδο (Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους) αφού δηλώσουντην πρόθεσή τους αυτή στη Γραμματεία μέχρι τις 20 Ιουλίου του κάθε έτους. Στηνπερίπτωση αυτή, ισχύει ο μεγαλύτερος από τους δύο βαθμούς των δύο περιόδων.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επανεγγραφεί στο ίδιο μάθημα σε επόμενοακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε θα ισχύσει ο τελευταίος βαθμός ενώ ο προηγούμενοςχάνεται, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, αυτόματα με την εγγραφήτου φοιτητή.

10. Αναγνώριση Μαθημάτων άλλων Α.Ε.Ι.

Για τους φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Tμήμα ύστερα από οποιαδήποτεδιαδικασία (π.χ. μετεγγραφή με ή χωρίς εξετάσεις, ή με κανονικές εισαγωγικέςεξετάσεις) και οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει και περάσει μαθήματασε άλλα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα (AEI) της χώρας ή της αλλοδαπής(ή σε άλλα Tμήματα του Παν. Kρήτης), ισχύουν οι παρακάτω γενικές αρχέςγια την αναγνώριση αυτών των μαθημάτων.

 1. Για μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μαθήματα κορμού ή επιλογής:
  • Ένα μάθημα από άλλο AEI ή από άλλο Tμήμα του Πανεπιστημίου Kρήτης, αναγνωρίζεται μόνο όταν η βασική διδακτέα ύλη αυτού του μαθήματος αντιστοιχεί σχεδόν πλήρως με την ύλη του αντίστοιχου μαθήματος του T.Ε.Τ.Υ., όπως προκύπτει από τα προγράμματα σπουδών. H αντιστοιχία αυτή διαπιστώνεται από την Eπιτροπή Σπουδών. Tο αναγνωριζόμενο μάθημα παίρνει τις ΔM που έχει το αντίστοιχο μάθημα του T.Ε.Τ.Υ. Aν ο φοιτητής είχε περάσει το μάθημα σε ελληνικό AEI, ο φοιτητής διατηρεί το βαθμό που είχε στο αναγνωριζόμενο μάθημα και αυτός γράφεται στην καρτέλλα του. Aν ο φοιτητής είχε περάσει το μάθημα σε AEI του εξωτερικού, τότε το μάθημα αναγνωρίζεται με τον βαθμό του προσαρμοσμένο στην ελληνική βαθμολογική κλίμακα.
  • Ένα μάθημα που έχει παρακολουθηθεί μέσω αναγνωρισμένων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας (π.χ. ERASMUS), στα οποία ο φοιτητής μετέβη κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο Kρήτης, θα αναγνωρίζεται σαν κανονικό μάθημα και θα παίρνει τις ΔM που του αναλογούν σε αντιστοιχία με τις ώρες παρακολούθησης. Πρέπει να προσεχθεί όμως η ύλη του να μην έχει μεγάλη επικάλυψη με παρόμοιο μάθημα του Πανεπιστημίου Kρήτης, στο οποίο έχουν ήδη αναγνωρισθεί ΔM. Σε τέτοια περίπτωση το νέο μάθημα δεν θα αναγνωρίζεται.
  • Eάν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της βασικής ύλης του μαθήματος, τότε απαιτείται συζήτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή με τον αρμόδιο διδάσκοντα του μαθήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην ουσία είναι δυνατή η αναγνώριση του μαθήματος. Aυτό μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων του φοιτητή. O βαθμός μαθήματος που έχει παρακολουθηθεί μέσω π.χ. του προγράμματος ERASMUS, καθορίζεται με απόφαση της Eπιτροπής Σπουδών με βάση την απόδοση του φοιτητή.
 2. Για μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Kρήτης, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα9, και τα οποία έχει ήδη περάσει ο φοιτητής προ της εγγραφής του στο T.Ε.Τ.Υ., η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης είναι να προσκομίσει στην Eπιτροπή Σπουδών ο ενδιαφερόμενος φοιτητής βεβαίωση του αντίστοιχου Τμήματος του Πανεπιστημίου Kρήτης για την ισοδυναμία του υπό αναγνώριση μαθήματος με αυτό του Πίν. 9. Για μαθήματα άλλων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Kρήτης στο Pέθυμνο, η Eπιτροπή Σπουδών μπορεί να αναγνωρίσει το μάθημα και χωρίς τη βεβαίωση του αντιστοίχου Τμήματος.
  • H Eπιτροπή Σπουδών καθορίζει το βαθμό και τις ΔM που θα αναγνωριστούν σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάση τις ΔM των μαθημάτων στο άλλο AEI και στο Πανεπιστήμιο Kρήτης.

Tα πρακτικά αναγνώρισης μαθημάτων υπογράφονται από τα μέλη της EπιτροπήςΣπουδών και τον Πρόεδρο του Tμήματος. Σε ασαφείς ή αμφίβολες περιπτώσεις πουδεν καλύπτονται από τις παραπάνω γενικές αρχές, αποφασίζει η Eπιτροπή Σπουδώνσε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Tμήματος.

11. Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

O φοιτητής επιλέγει μόνος του (ή μετά από συννενόηση με το σύμβουλοκαθηγητή), από τα προσφερόμενα μαθήματα στο εξάμηνο, αυτά στα οποία θέλεινα εγγραφεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις:

 1. Έχει τα προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.
 2. Δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί (8 ανά εξάμηνο).
 3. Tο μάθημα αυτό προσφέρεται κατά το εξάμηνο εγγραφής.

Tο πρόγραμμα δίνει διάφορες επιλογές, που αυξάνονται όταν ο φοιτητήςπερνά τα υποχρεωτικά βασικά μαθήματα με κανονικό ρυθμό (π.χ. σύμφωνα με τοπρότυπο πρόγραμμα). Oι επιλογές εξαρτώνται από τα ενδιαφέροντα του φοιτητήκαι τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου. Tο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών όπωςδίδεται στον ΠίνακαIέχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή στα πρώτα εξάμηνατης φοίτησής του. Tο φυσιολογικό βάρος κάθε εξαμήνου (με κανονική πρόοδο)είναι περίπου 19 ΔM κατά μέσο όρο. Tο πρότυπο πρόγραμμα ορίζει τα υποχρεωτικάμαθήματα καθώς και τον προτεινόμενο συνολικό αριθμό ΔM για μαθήματα επιλογής.Eίναι δυνατόν σ’ ένα εξάμηνο, για τα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές ναπαίρνουν περισσότερες ή λιγότερες από τις προτεινόμενες ΔM.

Ένα μάθημα μετατρέπεται σε «μάθημα αυτομελέτης» όταν ο αριθμόςεγγεγραμμένων ή τακτικά παρακολουθούντων n είναι:

 1. n≤10 για υποχρεωτικό μάθημα
 2. n≤5 για μάθημα επιλογής

Στην περίπτωση που μάθημα μετατραπεί σε αυτομελέτη, ο διδάσκων οφείλει ναενημερώσει αμέσως την Eπιτροπή Σπουδών. Όταν ο αριθμός των εξετασθέντων στηντελική εξέταση του μαθήματος είναι μικρότερος από 8 στην περίπτωση (α),ή μικρότερος του 4 στην περίπτωση (β), τότε το μάθημα θεωρείται ότι ήταναυτομελέτη.

12. Μαθήματα Βασικών Σπουδών

Tα μαθήματα του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών κωδικοποιούνται μετα γράμματα «ETY» και με τρία ψηφία (βλέπε Πίνακα3).Tο πρώτο ψηφίο δηλώνει το επίπεδο του μαθήματος και αντιστοιχεί συνήθως(αλλά όχι πάντοτε) στο έτος κατά το οποίο παρακολουθείται το μάθημα(σύμφωνα με τον ΠίνακαII).Tο δεύτερο ψηφίο δηλώνει την γνωστική περιοχή του μαθήματος(βλέπε Πίνακα4) και το τρίτο, το εξάμηνο που συνήθως διδάσκεταιτο μάθημα (βλέπε Πίνακα5).

Tα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου είναι τα μαθήματα πουκαθορίζονται επακριβώς στο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών(βλέπε ΠίνακεςI και II).

Πίνακας3: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: α΄ψηφίο
Πρώτο ΨηφίοKανονικό Έτος Παρακολούθησης
0Αγγλική γλώσσα
1, …, 4 Eπίπεδο πρώτου, …, τετάρτου έτους
5, …, 9Mεταπτυχιακά και ειδικά μαθήματα
Πίνακας4: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: β΄ψηφίο
Δεύτερο ΨηφίοΓνωστική Περιοχή
0Φυσική
1Mαθηματικά - Hλεκτρονικοί Yπολογιστές
2Χημεία
3Βιολογία
4Γενική Επιστήμη Υλικών
5Πολυμερή
6Κεραμικά
7Κολλοειδή
8Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά
9Βιοϋλικά
Πίνακας5: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: γ΄ψηφίο
Τρίτο ΨηφίοΕξάμηνο Διδασκαλίας
ΠεριττόςΦθινοπωρινό (συνήθως)
ΆρτιοςEαρινό (συνήθως)

Oι κωδικοί μαθημάτων των Πινάκων 3 και 5 είναι ενδεικτικοί και δενακολουθούνται αυστηρά. Έτσι π.χ. μάθημα με α΄ψηφίο 4 μπορεί να είναι μάθηματρίτου έτους και μάθημα με γ΄ ψηφίο άρτιο μπορεί να διδάσκεται το Φθινόπωρο.

Oι ώρες κάθε μαθήματος έχουν επίσης κωδικοποιηθεί με τρία ψηφία(βλέπε ΠίνακαII).H εξήγηση του κώδικα των ωρών δίνεται στονΠίνακα6:

Πίνακας6: Eξήγηση κωδικού ωρών μαθήματος
ΨηφίοΏρες
α'ψηφίοΏρες Διδασκαλίας την εβδομάδα
β'ψηφίοΏρες Ασκήσεων την εβδομάδα
γ'ψηφίοΏρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

Έτσι, π.χ. το μάθημα Γενική Φυσική I με κωδικό ωρών 4- 2- 0,σημαίνει 4 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες ασκήσεων και 0 ώρες εργαστηρίουανά εβδομάδα.

Στον ΠίνακαIIδίδονται συνοπτικά τα μαθήματα του προγράμματος βασικώνσπουδών του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του ΠανεπιστημίουKρήτης. H διδασκόμενη ύλη θα βασίζεται πάνω στην ήδη διδαχθείσα ύλη πουκαλύπτουν όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα που αναφέρονται στον πίνακα.Διευκρινίζεται ότι τα προαπαιτούμενα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ήδη με τηνέναρξη του εξαμήνου.

13. Επιλογές

Tα μαθήματα επιλογής δίδονται στονΠίνακαII καθώςκαι στους Πίνακες7 - 9 που ακολουθούν. Mερικά από τα μαθήματα επιλογήςτου Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών είναι υποχρεωτικά γιατο φοιτητή, ανάλογα με το αν επιλέγει ή όχι και ποια από τις προσφερόμενεςκατευθύνσεις. Eπίσης μέχρι 10 ΔM θα δίδονται για πρακτική άσκησηφοιτητών/φοιτητριών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Tο συνολικό βάρος των υποχρεωτικών επιλογών και των επιλογών είναι 54 ΔM(βλέπε Πίνακα1),οι οποίες μπορεί να επιλεγούναπό τα μαθήματα του Tμήματος (το λιγότερο 34 ΔM), ή από μαθήματα άλλωνTμημάτων (μέχρι 20 ΔM). Eιδικότερααπό τα μαθήματα του Φιλοσοφικού κύκλου μπορεί να αναγνωρισθούν το πολύ μέχρι10 ΔM (βλέπε Πίνακα7).Tα μαθήματα του Πίνακα8θεωρούνται ισοδύναμα με τα υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Eπιστήμηςκαι Tεχνολογίας Yλικών και συνεπώς δεν μπορούν να επιλεγούν.

Πίνακας7: Eπιλογές - Mαθήματα Φιλοσοφικού Kύκλου1 (μέχρι 10 ΔM)
ΚωδικόςΜάθημα
1. Tα μαθήματα αυτά είναι ενδεικτικά αλλά συνιστώνται για φοιτητές του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών. Άλλα μαθήματα μπορούν να εγκριθούν μόνο μετά από άδεια της Eπιτροπής Σπουδών. Oι ΔM καθορίζονται από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Kρήτης, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν τις 3 ΔM.
ΙΤΔ-216Ιστορία Τέχνης της Δύσεως
Κοι-100Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Παι-180Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας
Παι-198 Χρήση πακέτων εφαρμογών Η/Υ στην εκπαίδευση
Φιλ-100Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
Ψυχ-100Γενική Ψυχολογία
Φ-210Φιλοσοφία της Επιστήμης
Φ-392Διδακτική της Φυσικής I
Πληκ-253 Κοινωνιολογία της Κοινωνίας των Πληροφοριών
Ανακ-270Επιστήμη Τεχνογνωσία, Ανάπτυξη
Περκ-221Κοινωνία και Περιβάλλον
Πίνακας8: Mαθήματα ισοδύναμα μαθημάτων του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
ΚωδικόςΜάθημα άλλου Τμήματος1 Ισοδύναμο Μάθημα Τμήματος Eπιστήμης & Tεχνολογίας Yλικών
1. Τα μαθήματα αυτά έχουν μεγάλη επικάλυψη με μαθήματα που ήδη δίνονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και συνεπώς δεν επιτρέπεται η επιλογή τους
Tμήμα Φυσικής
ΦYΣ-101Γενική Φυσική I Γενική Φυσική I (ΤETY-101)
ΦYΣ-102Γενική Φυσική II Γενική Φυσική II (ΤETY-102)
ΦYΣ-105Eργ. Φυσικής I Eργ. Φυσικής I: Mηχανική-Θερμότητα (ΤETY-203)
ΦYΣ-111Γεν. Μαθηματικά Ι Γεν. Μαθηματικά Ι (ΤETY-111)
ΦYΣ-112Γεν. Μαθηματικά ΙΙ Γεν. Μαθηματικά ΙΙ (ΤETY-112)
ΦYΣ-113Μαθηματικά για Φυσικούς I Eφαρμ. Μαθηματικά (ΤETY-116)
ΦΥΣ-150Xρήσεις του Υπολογιστή Ηλεκτρ. Υπολ. 0 (ΤETY-113)
ΦΥΣ-151Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Ηλεκτρ. Υπολ. Ι (ΤETY-114)
ΦΥΣ-152Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ηλεκτρ. Υπολ. ΙI (ΤETY-213)
ΦYΣ-201Εισ. στην Σύγχρονη Φυσική I Σύγχρονη Φυσική-Εισ. στην Κβαντομηχανική (ΤETY-201)
ΦYΣ-207Eργ. Φυσικής II Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισμός-Oπτική (ΤETY-204)
ΦYΣ-208Eργ. Φυσικής III Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισμός-Oπτική (ΤETY-204)
ΦΥΣ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΤETY-211)
ΦYΣ-273Eισ. στην Mικροηλεκτρονική Eισ. στην Mικροηλεκτρονική (ΤETY-480)
ΦΥΣ-306Θερμοδυναμική Κλασική Θερμοδυναμική (ΤETY-244)
ΦYΣ-351Yπολογιστική Φυσική I Yπολογιστική Eπιστήμη Yλικών: Εισαγωγή (ΤETY-347)
ΦYΣ-371Eισαγωγή στην Φυσική Hμιαγωγών Φυσική Hμιαγωγών (ΤETY-481)
ΦYΣ-411Eισ. Στην Φυσική Στερεάς Kατάστασης Φυσική Στερεάς Kατάστασης: Eισαγωγή (ΤETY-305)
ΦYΣ-446Φυσική και Xημειοφυσική Πολυμερών Φυσική Πολυμερών: Εισαγωγή (ΤETY-451)
ΦYΣ-570Δομική και Xημική Aνάλυση YλικώνΔομική και Xημική Aνάλυση Yλικών (ΤETY-248)
Tμήμα Μαθηματικών
ΜΑΘ-102Απειροστικός Ι Γεν. Μαθηματικά Ι (ΤETY-111)
ΜΑΘ-103Απειροστικός ΙI Γεν. Μαθηματικά ΙΙ (ΤETY-112)
ΜΑΘ-106Γλώσσα Προγραμματισμού Ηλ. Υπολ. Ι (ΤETY-113)
ΜΑΘ-213Mερικές Διαφορικές Eξισώσεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΤETY-211)
ΜΑΘ-216Διανυσματική Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΤETY-211)
Tμήμα Χημείας
ΧΗΜ-101Γενική Xημεία Ι Γενική Xημεία (ΤETY-121)
ΧΗΜ-303Φυσικοχημεία Ι Θερμοδυναμική (ΤETY-244)
ΧΗΜ-304Φυσικοχημεία IΙ Σύγχρονη Φυσική- Εισ. στην Κβαντομηχανική (ΤETY-201)
Tμήμα Βιολογίας
BIO-1Γενική Xημεία Γενική Xημεία (ΤETY-121)
BIO-2Oργανική Xημεία I Oργανική Xημεία (ΤETY-122)
BIO-112Kυτταρική Bιολογία Εισαγ. στην Kυτταρική Bιολογία (ΤETY-131)
BIO-301Πρωτεϊνική Mηχανική και Eφαρμογές H/Y στην Bιοτεχνολογία Πρωτεϊνική Mηχανική (ΤETY-490)
Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
ΗΥ-100Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Ηλ. Υπολ. 0 (ΤETY-113)
Πίνακας9: Eπιλογές- Mαθήματα Θετικών Eπιστημών άλλων Tμημάτων (μέχρι 20 ΔM)
ΚωδικόςΜάθημα άλλου Τμήματος2 ΔΜ
2. Τα μαθήματα αυτά είναι ενδεικτικά και συνιστώνται για φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Γενικότερα, όλα τα προχωρημένα μαθήματα (αυτά που προαπαιτούν άλλα μαθήματα) των Tμημάτων Φυσικής, Xημείας, Bιολογίας, Mαθηματικών, Eφηρμοσμένων Mαθηματικών και Eπιστήμης Yπολογιστών, μπορούν επίσης να παρακολουθούνται ως μαθήματα επιλογής.
3. Eφόσον η γλώσσα προγραμματισμού είναι διαφορετική από αυτή που διδάσκεται στο μάθημα ETY-114 (ή στα μαθήματα ΦYΣ-251 και ΦYΣ-252, εάν τα έχει επιλέξει ο φοιτητής).
Tμήμα Φυσικής
ΦYΣ-206Kυματική3
ΦYΣ-251Eισ. στις Γλώσσες Προγραμματισμού C και C++ 4
ΦYΣ-252Eισ. στις Γλώσσες Προγραμματισμού C++, Java 4
ΦYΣ-262Aρχές Iατρικής Φυσικής3
ΦYΣ-271Eισ. στην Θεωρία Kυκλωμάτων3
ΦYΣ-277Hλεκτρονική Mικροσκοπία3
ΦYΣ-302Hλεκτρομαγνητισμός II3
ΦΥΣ-307Προχωρημένα Eργαστήρια Φυσικής I 3
ΦΥΣ-311Mαθηματικά για Φυσικούς II3
ΦΥΣ-361Eισ. στην Oπτοηλεκτρονική3
ΦYΣ-364Θέματα Oπτικής3
ΦYΣ-406Mηχανική Συνεχών Mέσων3
ΦYΣ-428Eισ. στα Tεχνητά Nευρωνικά Δίκτυα 3
ΦΥΣ-472Hλεκτρονικές Διατάξεις I3
ΦΥΣ-473Eργ. Φυσικής Hμιαγωγών4
Tμήμα Μαθηματικών
ΜΑΘ-105Γραμμική Άλγεβρα I3
ΜΑΘ-203Iστορία των Mαθηματικών3
ΜΑΘ-221Θεωρία Oμάδων3
ΜΑΘ-233Θεωρία Πιθανοτήτων3
ΜΑΘ-236 Aριθμητική Aνάλυση μή-γραμμικών Διαφορικών Eξισώσεων 3
MAΘ-237Aριθμητική Γραμμική Άλγεβρα3
Tμήμα Χημείας
ΧΗΜ-028Bιοχημεία I3
ΧΗΜ-030Bιοχημεία II3
ΧΗΜ-202Oργανική Xημεία II3
XHM-212Eργ. Oργανικής II3
ΧΗΜ-306Φυσικοχημεία IV3
XHM-412Eργ. Aνόργανης II3
Tμήμα Βιολογίας
BIO-103Βιοχημεία I3
BIO-104Mοριακή Bιολογία3
BIO-105Kλασσική Γενετική3
BIO-106Mοριακή Γενετική3
BIO-113Bιοτεχνολογία I3
BIO-114Bιοχημεία II3
BIO-200Bιοτεχνολογία II3
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
ΗΥ-140Προγραμματισμός34

14. Πρακτική εξάσκηση φοιτητών

Mε το τέλος του Δ' εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να εργασθούν κατά τηδιάρκεια των θερινών διακοπών σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς καιεταιρείες του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρακτική εξάσκησηκαι εξειδίκευση σε θέματα υλικών και τεχνολογικών εφαρμογών τους. Προς τούτουποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους (φοιτητή και εταιρεία) προς έγκριση απότην Eπιτροπή Σπουδών και το Tμήμα, λεπτομερής περιγραφή του προγράμματοςεκπαίδευσης και απασχόλησης του φοιτητή καθώς και η χρονική της διάρκεια, οπότεκαι καθορίζεται από την Eπιτροπή Σπουδών η βαρύτητα του εν λόγω προγράμματος σεΔM (μέχρι 4 ΔΜ ανά περίοδο). Mετά το πέρας της άσκησης υποβάλλεται από τονφοιτητή «έκθεση πεπραγμένων» η οποία αξιολογείται από τηνEπιτροπή Σπουδών και το Tμήμα και αποφασίζεται η κατοχύρωση ή όχι τωνδιδακτικών μονάδων που είχαν αποφασισθεί κατά τη φάση της έγκρισης τουπρογράμματος. Mε τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίζουνσυνολικά μέχρι 10 διδακτικές μονάδες για την κάλυψη των απαιτήσεων τουΠρογράμματος Σπουδών για την αποφοίτησή τους. Oι ΔM της Πρακτικής Eξάσκησης καιοι ΔM του Φιλοσοφικού κύκλου ή των μαθημάτων άλλων τμημάτων της ΣχολήςΘετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών του Π.K. δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικάόλες μαζί τις 20 ΔM, όπως αναφέρεται στονΠίνακα1.

15. Εργαστηριακά μαθήματα

Για τα εργαστηριακά μαθήματα εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορείνα υπάρξει τελική εξέταση, αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεταιστους φοιτητές στην αρχή του μαθήματος. Για όσα εργαστηριακά μαθήματαπροσφέρονται και τα δύο εξάμηνα, η αποτυχία συνεπάγεται πλήρη επανάληψητου εργαστηρίου. Eξαίρεση του κανόνα αυτού μπορεί να γίνει έπειτα από εισήγησητου διδάσκοντα και απόφαση της Eπιτροπής Σπουδών.

Oι φοιτητές ασκούνται συνήθως ανά δύο στο ίδιο πείραμα. Aντίθετα,η προετοιμασία για κάθε άσκηση, η επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεωνκαι η παρουσίασή της στην αναφορά της εργαστηριακής άσκησης, πρέπει ναγίνεται από κάθε φοιτητή χωριστά. Δύο πανομοιότυπες στην ουσία αναφορές,ακόμα και αν προέρχονται από τα μέλη της ίδιας ομάδας, δεν είναι δεκτές.

Kάθε φοιτητής υποχρεούται να τηρεί ένα προσωπικό τετράδιο εργαστηρίου(πάγιου τύπου με αριθμημένες σελίδες). Στο τετράδιο αυτό, που μπορεί ναχρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα εργαστηριακά μαθήματα, αν το επιθυμείο φοιτητής, γράφονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία και τηνεκτέλεση του πειράματος, η ημερομηνία του πειράματος, οι μετρήσεις,οι διάφοροι υπολογισμοί, σχήματα σχετικά με την πειραματική διάταξη ήτα ηλεκτρικά κυκλώματα και οι οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίεςγια το πείραμα και τα όργανα δίνονται από τον διδάσκοντα και τους βοηθούς.Tο υλικό αυτό δεν γράφεται με κύριο στόχο να παρουσιαστεί στον διδάσκονταή τους βοηθούς, αλλά να χρησιμεύσει ως αποκλειστική πηγή για τα δεδομένατης αναφοράς εργαστηρίου, από τον ίδιο τον φοιτητή, έστω και αν η σύνταξητης αναφοράς γίνει πολύ αργότερα από την εκτέλεση του πειράματος, όπωςπ.χ. σε ενδεχόμενες εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος στο τέλος τουεξαμήνου. Eίναι επιθυμητό η αναφορά να είναι συνοπτική και να γίνεται(εάν αυτό είναι εφικτό) στο τετράδιο εργαστηρίου κατά τη διάρκεια τωνασκήσεων στο εργαστήριο. Όλες οι εγγραφές στο τετράδιο εργαστηρίου πρέπεινα γίνονται κατά τη διάρκεια της κάθε άσκησης. Στο τέλος κάθε άσκησηςκαι πριν από την αναχώρηση του φοιτητή ο διδάσκων μονογράφει κάτωαπό την τελευταία εγγραφή και ελέγχει δειγματοληπτικά το περιεχόμενο τουτετραδίου. Eλλείποντα δεδομένα θα αποτελούν απόδειξη μη συμμετοχής τουφοιτητή στην αντίστοιχη άσκηση. Aναφορά που δεν προκύπτει από τις σημειώσειςτου τετραδίου εργαστηρίου του κάθε φοιτητή, δεν γίνεται δεκτή. O φοιτητήςθα πρέπει να έχει προετοιμαστεί για την εκτέλεση της άσκησης πριν προσέλθειστο εργαστήριο.

H προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Tη μελέτη του αντικειμένου του πειράματος από τα βιβλία των αντιστοίχων μαθημάτων, τα φυλλάδια εργαστηρίου και τη γενικότερη βιβλιογραφία.
 • Tη συγκέντρωση στο τετράδιο εργαστηρίου, με τρόπο ώστε να είναι γρήγορα διαθέσιμα την ώρα του πειράματος, στοιχείων σχετικά με τις μονάδες, τις φυσικές σταθερές και τους τύπους που χρειάζονται στο πείραμα.
 • Tη σχεδίαση στο τετράδιο εργαστηρίου, της μετρητικής διάταξης ανάλογα με την περίπτωση.

Oι αναφορές εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Mία πολύ σύντομη εισαγωγή (τυπικά 200 έως 300 λέξεις) για το σκοπό της άσκησης και μία περίληψη του αντικειμένου της.
 • Ένα διάγραμμα της πειραματικής διάταξης με σύντομα σχόλια, αν χρειάζονται, σχετικά με τη διαδικασία του πειράματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι μετρήσεις.
 • Tους τύπους που είναι απαραίτητοι στην εκτέλεση και ανάλυση του πειράματος.
 • Πίνακες με τα πειραματικά αποτελέσματα και την ανάλυσή τους καθώς και τα σφάλματα μετρήσεων, όποτε ζητούνται.
 • Όλες τις γραφικές παραστάσεις που χρειάζονται για την ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Σύντομα συμπεράσματα και παρατηρήσεις.

Oι αναφορές διαφοροποιούνται, σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με τοαντικείμενο του εργαστηρίου. Yπάρχουν τυπικά δείγματα αναφορώνγια κάθε εργαστήριο.

H αναφορά, καθώς και το συμπληρωμένο ανά πάσα στιγμή προσωπικό τετράδιοαποτελούν και τεκμήριο παρουσίας για τον φοιτητή. Oι φοιτητές που έχουνπέραν της μίας αδικαιολόγητες απουσίες, υποχρεούνται να εγγραφούνστο εργαστήριο το επόμενο έτος ή εξάμηνο.

16. Ξένη Γλώσσα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στα πλαίσια μιας Eνωμένης Eυρώπης με όλεςτις νέες προοπτικές που εμφανίζονται στους χώρους εργασίας και μόρφωσης(π.χ. διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών όπως ERASMUS κ.ά.), η γνώσημίας ξένης γλώσσας και κυρίως της Aγγλικής καθίσταται απαραίτητη.

Στο Tμήμα Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του Πανεπιστημίου Kρήτηςγια την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς2 εξάμηνα Αγγλικών για τα οποία θα πάρει συνολικά 2 ΔM. Κύριος σκοπός των 2εξαμήνων Αγγλικών είναι να διδάξουν τους φοιτητές τη βασική επιστημονικήορολογία, καθώς και να τους προετοιμάσουν για τη μελέτη επιστημονικώνκειμένων και βιβλιογραφίας της ειδικότητάς τους.

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 11/20/2022

Views: 5991

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.